ProTires
PREMIUM ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ.

Όροι χρήσης

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

II. ΟΡΙΣΜΟΙ

III. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ/ΑΓΑΘΑ

IV. ΤΙΜΕΣ

V. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

VI. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ/ΠΩΛΗΤΗ

VIII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

IX. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

XI. ΝΟΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

XII. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ

XIII. ΑΛΛΑ/ΔΙΑΦΟΡΑ

 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

I.1 - Το ProTires.gr (www.protires.gr) ανήκει στην εταιρεία "Danto Group LTD" και όλοι όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτό δηλώνουν ότι συμφωνούν με τους γενικούς όρους χρήσης του που αναφέρονται παρακάτω. Το ProTires.gr είναι ένας ιστότοπος για ηλεκτρονικό εμπόριο - πώληση και παράδοση των αγαθών που δημοσιεύονται σε αυτό.

I.2 - Αυτό το έγγραφο/σελίδα περιέχει τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης για τη χρήση του ιστότοπου, το αίτημα και την αγορά των αγαθών που προσφέρονται μέσω του ProTires.gr - ενός ηλεκτρονικού ιστότοπου, μεταξύ του ProTires.gr, αφενός, εφεξής για συντομία ως "Προμηθευτής" και, αφετέρου, το πρόσωπο που συμφώνησε με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, εφεξής καλούμενο "Πελάτης" για συντομία.

I.3 - Αυτοί οι γενικοί όροι βρίσκονται στη διεύθυνση ProTires.gr

I.4 - Στο βαθμό που τα αγαθά που προσφέρει το ProTires.gr είναι ποικίλα και συνεχώς συμπληρώνονται και τροποποιούνται με σκοπό τη βελτίωση τους και την επέκταση του καταλόγου προϊόντων, καθώς και σε σχέση με νομοθετικές αλλαγές που αντικατοπτρίζουν τις προϋποθέσεις προσφορά, αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν μονομερώς από τον Προμηθευτή.

I.5 - Σε περίπτωση αλλαγών στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τον Πελάτη στέλνοντας στο e-mail του ή/και δημοσιεύοντας σε εμφανές σημείο στο ProTires.gr ή στο προφίλ πελάτη του, ένα μήνυμα σχετικά με τροποποίηση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, το κείμενο των τροποποιήσεων ή ηλεκτρονικό σύνδεσμο σε μια σελίδα Διαδικτύου όπου είναι διαθέσιμοι οι τροποποιημένοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις να παρέχει χρόνο για να μπορέσει ο πελάτης να εξοικειωθεί με αυτούς.

I.6 - Οι αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ του Πελάτη και του Προμηθευτή, η οποία προέκυψε σε σχέση με έγκυρο αίτημα για αγορά αγαθών που υποβλήθηκε πριν από την κοινοποίηση αλλαγής στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

 

II. ΟΡΙΣΜΟΙ

Κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, οι όροι και οι εκφράσεις που καθορίζονται παρακάτω έχουν την εξής σημασία:

II.1. "Ιστότοπος" ("website/site") είναι ένα συγκεκριμένο μέρος στο παγκόσμιο ιστό (Διαδίκτυο), προσβάσιμο μέσω της ενοποιημένης διεύθυνσής του (URL) υπό HTTP, HTTPS ή άλλο τυποποιημένο πρωτόκολλο και περιέχει αρχεία, προγράμματα, κείμενο, ήχο, εικόνα, εικόνα ή άλλα υλικά και πόρους.

II.2. Η "Danto Group LTD" είναι η εμπορική εταιρεία, με Αριθμό Μητρώου: 203407658 με διεύθυνση διαχείρισης: Varna (Κεντρικό Γραφείο) 135 Hristo Smirnenski Blvd., email: info@protires.gr

II.3. Το ProTires.gr (www.protires.gr) είναι ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου που αποτελεί συστατικό και ξεχωριστό μέρος του "Danto Group LTD" - μια εικονική πηγή πληροφοριών στο Διαδίκτυο για την πώληση αγαθών από απόσταση, τα οποία παραδίδονται μετά από αίτημα τους από τον Πελάτη.

II.4. "Πελάτης" είναι ένα ικανό φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή ένα νομικό πρόσωπο που έχει αποδεχτεί τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

II.5. Το "Προφίλ Πελάτη" είναι ένα ξεχωριστό σημείο/μέρος του ιστότοπου protires.gr, που περιέχει πληροφορίες για τον Πελάτη, που παρέχονται από τον Πελάτη κατά την εγγραφή του και αποθηκεύονται από τον Προμηθευτή, και η πρόσβαση στο προφίλ πελάτη πραγματοποιείται με την εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Το "προφίλ πελάτη" επιτρέπει στον Πελάτη να προβάλλει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα που εισήχθησαν κατά την εγγραφή, τις καταχωρίσεις στο βιβλίο διευθύνσεων, την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με όλα τα αιτήματα του για αγορά αγαθών από τον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου protires.gr, την αλλαγή του κωδικού πρόσβασής, διάφορα στοιχεία κατά την εγγραφή του, αντίστοιχα, για ακύρωση η συνδρομή για λήψη ενημερωτικού δελτίου κ.λπ.

II.6. "Όνομα Χρήστη" είναι το E-mail του Πελάτη, μέσω του οποίου εξατομικεύεται στο www.protires.gr.

II.7. Ο "Κωδικός πρόσβασης" είναι ένας κωδικός γραμμάτων ή/και αριθμών που επιλέγει ο Πελάτης, ο οποίος, μαζί με το όνομα χρήστη, τον εξατομικεύει και του δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει έγκυρα αιτήματα για την αγορά των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στο www.protires.gr.

II.8. "Κατασκευαστής" είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, λόγω επαγγέλματος, παράγει αγαθά σε έτοιμη μορφή ή τροποποιεί ή τροποποιεί ουσιαστικά ένα αγαθό με σκοπό να το διαθέσει στην αγορά ή παρουσιάζεται ως κατασκευαστής τοποθετώντας το αγαθό, συσκευασία ή στην τεχνική ή εμπορική τεκμηρίωση για αυτήν, το όνομα ή την εταιρεία της, την παραγωγή της ή άλλο διακριτικό σήμα.

II.9. Ως "συσκευασία" νοούνται τα δοχεία/θήκες και οποιεσδήποτε άλλες συσκευές/κατασκευές ή υλικά που είναι κατάλληλα για να εκτελέσουν τη λειτουργία του να περιέχουν και να αποθηκεύουν διάφορα αγαθά που προσφέρονται στον Πελάτη.

II.10. "Τιμή πώλησης" είναι η τελική τιμή ανά μονάδα ή για μια καθορισμένη ποσότητα αγαθών ή για μια υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας και όλων των πρόσθετων φόρων και τελών, εξαιρουμένου του κόστους παράδοσης των αγαθών στον πελάτη.

II.11. "Τυχαίο συμβάν" θεωρείται κάθε απρόβλεπτο γεγονός κατά τη σύναψη της σύμβασης, περίσταση έκτακτου χαρακτήρα, που καθιστά την εκτέλεσή του αντικειμενικά αδύνατη.

II.12. "Ηλεκτρονικός σύνδεσμος" είναι ένας σύνδεσμος που υποδεικνύεται σε μια συγκεκριμένη σελίδα στο Διαδίκτυο που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη προώθηση σε άλλη σελίδα Διαδικτύου, πηγή πληροφοριών ή αντικείμενο μέσω τυποποιημένων πρωτοκόλλων.

II.13. "Πληροφοριακό σύστημα/σύστημα" είναι κάθε μεμονωμένη συσκευή ή σύνολο διασυνδεδεμένων ή παρόμοιων συσκευών, που κατά την εκτέλεση συγκεκριμένου προγράμματος παρέχει ή ένα από τα στοιχεία του οποίου παρέχει αυτόματη επεξεργασία δεδομένων.

II.14. Η "Διεύθυνση IP" ("IP address") είναι ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης που συσχετίζει τον υπολογιστή, τη σελίδα Διαδικτύου ή τον πόρο του Πελάτη με τρόπο που επιτρέπει τον εντοπισμό τους στο παγκόσμιο δίκτυο Διαδικτύου.

II.15. Ένα "cookie" είναι ένα πακέτο πληροφοριών που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια επιστρέφεται από το πρόγραμμα περιήγησης κάθε φορά που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον διακομιστή.

II.16. Τα "εμπορικά μηνύματα" είναι διαφημιστικά ή άλλα μηνύματα που παρουσιάζουν άμεσα ή έμμεσα τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ενός ατόμου που ασκεί εμπορική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή ασκεί νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα.

II.17. "Κακόβουλες ενέργειες" είναι ενέργειες ή παραλείψεις που παραβιάζουν τη δεοντολογία του Διαδικτύου ή βλάπτουν άτομα που είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο ή συνδεδεμένα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων, SPAM, JUNK MAIL), πλημμύρας καναλιών (FLOOD), απόκτησης πρόσβασης σε πόρους με ξένους δικαιώματα και κωδικούς πρόσβασης, χρήση ελαττωμάτων σε συστήματα για προσωπικό όφελος ή λήψη πληροφοριών (HACK), εκτέλεση ενεργειών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως βιομηχανική κατασκοπεία ή δολιοφθορά, καταστροφή ή καταστροφή συστημάτων ή συστοιχιών πληροφοριών (CRACK), αποστολή "δούρειων ίππων/trojan horse" ή πρόκληση της εγκατάστασης ιών ή συστημάτων τηλεχειρισμού, που διακόπτουν την κανονική λειτουργία άλλων χρηστών του Διαδικτύου και των σχετικών δικτύων, εκτελούν ενέργειες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως έγκλημα ή διοικητική παράβαση σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία.

II.18. Μια "σελίδα/ιστοσελίδα" είναι ένα αναπόσπαστο και ξεχωριστό μέρος μιας ιστοσελίδας.

 

III. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ/ΑΓΑΘΑ

Ο Προμηθευτής παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να αγοράσει τα αγαθά που προσφέρονται στο www.protires.gr μετά την εγγραφή, υποβάλλοντας αίτημα και πληρώνοντας το σχετικό τίμημα πώλησης, με την επιφύλαξη συμμόρφωσης και αυστηρής συμμόρφωσης του Πελάτη με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και όπως αυτές που αναφέρονται επιπρόσθετα στις σχετικές σελίδες του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.protires.gr απαιτήσεις για την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων.

IV. ΤΙΜΕΣ

IV.1. Όλες οι αναφερόμενες τιμές στο protires.gr είναι σε Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

IV.2 Οι τιμές που αναφέρονται στη διεύθυνση protires.gr  για τα μεμονωμένα προϊόντα είναι για μία μόνο μονάδα/τεμάχιο.

IV.3. Η τιμή πώλησης που οφείλει ο Πελάτης είναι αυτή που αναγράφεται στην πρόσκληση αγοράς των αγαθών κατά τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος αγοράς.

IV.4. Τα έξοδα παράδοσης εντός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας επιβαρύνουν τον Πελάτη.

 

V. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι όροι παράδοσης περιγράφονται στην ενότητα "Όροι παράδοσης"

 

VI. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι τρόποι πληρωμής και τα ποσά που οφείλονται από τον Πελάτη περιγράφονται στην ενότητα "Τρόποι πληρωμής"

 

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

VII.1. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει:

- να παραδώσει τα αγαθά που ζητήθηκαν για αγορά εγκαίρως.

- να φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

VII.2. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα:

- κατά τη φόρτωση του ιστότοπου www.protires.gr, να εγκαταστήσετε cookies στους υπολογιστές/τερματικά του Πελάτη - μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τη σελίδα Διαδικτύου μέσω του διακομιστή Διαδικτύου στον σκληρό δίσκο του Πελάτη και επιτρέπουν την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με τον Πελάτη, ταυτοποιώντας τον και παρακολουθώντας τις πράξεις του.

- να τοποθετεί ηλεκτρονικούς συνδέσμους σε άλλες σελίδες στο Διαδίκτυο και πόρους και διαφημιστικά banner για την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συνδέσμων και διαφημιστικών banner που παραπέμπουν σε ιστότοπους που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του Παρόχου. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετεί ηλεκτρονικούς συνδέσμους και διαφημιστικά banner που παραπέμπουν σε ιστότοπους εκτός του ελέγχου του Παρόχου και στο προφίλ πελάτη.

- να στέλνει αυτόκλητα εμπορικά μηνύματα στον Πελάτη, για να προσφέρει πληροφορίες και διαφημίσεις σχετικά με τα δικά του αγαθά ή/και υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλους εμπόρους, καθώς και να κάνει έρευνες για διάφορα θέματα, να διεξάγει καμπάνιες και άλλα.

VII.3. Ο Πάροχος δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει εξοπλισμό υπολογιστή και συνδεσιμότητα για τη μεταφορά πακέτων πληροφοριών μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου, που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στους πόρους του συστήματος. Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος εάν ο Πελάτης δεν είναι σε θέση να έχει πρόσβαση λόγω προβλημάτων που δεν ελέγχουν τον Πάροχο (πρόβλημα υλικού ή λογισμικού, πρόβλημα συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο κ.λπ.).

VII.4. Ο πάροχος διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες στον ιστότοπο διατηρούνται πάντα σωστές και ενημερωμένες, αλλά δεν εγγυάται την αξιοπιστία και την πληρότητά τους.

VII.5. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τη μη παροχή πρόσβασης στον ιστότοπο, καθώς και για τη μη επεξεργασία ή μη έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων αγοράς, σε περίπτωση συνθηκών πέρα ​​από τον έλεγχό του - περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαία γεγονότα, προβλήματα στο παγκόσμιο Διαδίκτυο δικτύου και στην παροχή υπηρεσιών πέραν του ελέγχου του Παρόχου.

VII.6. Ο Πάροχος δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής και χωρίς σφάλματα στο βαθμό που αυτό είναι πέρα ​​από την ικανότητα, τον έλεγχο και τη βούληση του Παρόχου.

VII.7. Στο βαθμό που ο Προμηθευτής δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει, να ελέγξει ή να επηρεάσει με άλλο τρόπο την ποιότητα και την καταλληλότητα χρήσης των αγαθών που ζητούνται από τον Πελάτη, ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και τις ιδιότητές τους.

VII.8. Ο πάροχος δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται στο λογισμικό, το υλικό ή τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή για την απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από υλικά ή πόρους που αναζητήθηκαν, φορτώθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του www.progumi.bg.

VII.9. Στο βαθμό που δεν έχει την αντικειμενική ευκαιρία και υποχρέωση και δεν ελέγχει τις σελίδες του Διαδικτύου και τους πόρους που διατίθενται μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων και διαφημιστικών banner που τοποθετούνται στο www.progumi.bg και στο προφίλ πελάτη του Πελάτη, ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την παράνομη φύση του περιεχομένου και του υλικού που βρίσκονται σε αυτές τις σελίδες και τους πόρους του Διαδικτύου. Ο πάροχος δεν ευθύνεται για ζημιές που υπέστη και απώλεια κερδών που προκύπτουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την αναξιοπιστία αυτών των υλικών και περιεχομένου.

VII.10. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τον τρόπο με τον οποίο ο Πελάτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο www.progumi.bg, καθώς και για πιθανές κακόβουλες και παράνομες ενέργειες που πραγματοποιεί ο Πελάτης.

 

VIII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

VIII.1. Ο πελάτης αναλαμβάνει:

- να υποδείξει ένα ακριβές και έγκυρο αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση παράδοσης και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για αλληλογραφία.

- να πληρώσει το τίμημα των αγαθών που του ζητήθηκε σύμφωνα με τους όρους και τον τρόπο που προβλέπονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

- να πληρώσει τα έξοδα παράδοσης.

- να παραλάβει τα εμπορεύματα/αγαθά ή να κανονίσει την παραλαβή τους από τρίτο μέρος/τρίτο πρόσωπο εντός του χρόνου παράδοσης στη διεύθυνση που καθορίζει ο πελάτης για λογαριασμό του και με έξοδα του.

- να φροντίζει και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται εύλογα για την προστασία του κωδικού πρόσβασης του.

- να μην αποκαλύπτει τον κωδικό πρόσβασης του σε τρίτους και να ειδοποιείτε αμέσως τον Πάροχο σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο προφίλ του πελάτη του, καθώς και σε περίπτωση τέτοιας πιθανότητας.

- ενόψει των ιδιαιτεροτήτων των πρωτοκόλλων του Διαδικτύου και της ασφάλειας στην προστασία των δεδομένων κωδικού πρόσβασης, να τερματίσει τη συνεδρία κατά την οποία εισήλθε στο προφίλ πελάτη του πατώντας το εικονικό κουμπί "έξοδος".

- να μην υποβάλλει εικονικά ή άκυρα αιτήματα ή άλλες ψευδείς πληροφορίες.

- όταν χρησιμοποιεί τον ιστότοπο www.protires.gr να μην διαπράττει κακόβουλες ενέργειες, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που παραβιάζουν τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

 

VIII.2. Ο πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για την προστασία του κωδικού πρόσβασής του, καθώς και για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιεί ο ίδιος ή τρίτος με τη χρήση του.

VIII.3 Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα για:

- Διαδικτυακή πρόσβαση στο www.protires.gr υπό τους όρους και τις απαιτήσεις πρόσβασης που ορίζονται από τον Πάροχο. Για την υποβολή έγκυρων αιτημάτων για αγαθά, ο Πελάτης πρέπει να εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του.

- Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων στο διαδίκτυο.

VIII.4. Με την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο Πελάτης συμφωνεί να λαμβάνει αυτόκλητες εμπορικές επικοινωνίες από τον Πάροχο.

VIII.5. Ο πελάτης αναλαμβάνει κατά τη χρήση του www.protires.gr:

- να συμμορφώνεται με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τη δεοντολογία του Διαδικτύου, τους κανόνες ηθικής και καλούς τρόπους.

- να μην παραβιάζει τα περιουσιακά ή μη δικαιώματα κάποιου άλλου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

- να ειδοποιεί αμέσως τον Πάροχο για κάθε περίπτωση διαπραχθείσας ή εντοπισμένης παραβίασης κατά τη χρήση του ιστότοπου.

- να μην παρεμβαίνει στη σωστή λειτουργία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, να μην εμποδίζει τη διαδικασία ταυτοποίησης άλλου Πελάτη, να μην έχει πρόσβαση εκτός αυτής που του έχει παραχωρηθεί, να μην εμποδίζει άλλους Πελάτες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, και να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο με τρόπο που προκαλεί άρνηση υπηρεσίας ("άρνηση υπηρεσίας/denial of service").

- να μην εξάγει με τεχνικά μέσα ή με τεχνικό τρόπο πληροφοριακούς πόρους ή τμήματα πληροφοριακών πόρων που ανήκουν στις βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στο www.progumi.bg και συνεπώς να μην δημιουργεί τη δική του βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.

- να μην πλαστοπροσωπεί άλλο πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικής οντότητας ή ομάδας ατόμων που δεν είναι εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί ή με άλλο τρόπο να παραπλανεί τρίτους σχετικά με την ταυτότητά του ή την ιδιότητά του σε συγκεκριμένη ομάδα προσώπων.

- να μην διαπράττει κακόβουλες ενέργειες κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

VIII.6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να διακόψει αμέσως και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση την πρόσβαση του Πελάτη και τρίτων στο προφίλ του πελάτη του, καθώς και το δικαίωμα αποζημίωσης για όλες τις ζημίες που υπέστη και απώλεια παροχών, που αποτελούν άμεση και άμεση συνέπεια της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου εκ μέρους του Πελάτη. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τις αρμόδιες κρατικές αρχές για τη διαπίστωση της σχετικής παράβασης.

 

IX. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί η Danto Group LTD, στο ρόλο του ως διαδικτυακού εμπόρου, με σκοπό την κανονική εργασία των εργαζομένων και ταυτόχρονα με τη μέγιστη προστασία των προσωπικών δεδομένων, δημιουργήθηκε η παρούσα δήλωση. Αυτή η δήλωση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον όγκο, το εύρος, το σκοπό συλλογής, τον τρόπο επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα protires.gr, καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά με τη δυνατότητα να επηρεάζετε τις διαδικασίες που αναφέρονται.

 

1. Δεδομένα διαχειριστή:

Στοιχεία εταιρείας: Danto Group LTD, Varna, 4th Dubrovnik str, EIK: 203407658.

Στοιχεία επικοινωνίας: Varna, 135th Blvd Hristo Smirnenski, τηλέφωνο xxx,  e-mail: info@protires.gr

 

2. Είδη προσωπικών δεδομένων

Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται από τον ιστότοπο www.protires.gr περιγράφονται παρακάτω

Ονόματα - απαιτούνται για τον μοναδικό έλεγχο ταυτότητας του παραλήπτη των αγαθών/υπηρεσιών και των επικοινωνιών

Τηλέφωνο - απαιτείται γρήγορη επικοινωνία με τον χρήστη, σε περίπτωση προβλημάτων παράδοσης, με στόχο τη μέγιστη προστασία των δικαιωμάτων χρήστη του

Διεύθυνση - απαιτείται για να παραλάβει ο καταναλωτής τα αγαθά στην επιθυμητή τοποθεσία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) - απαιτείται για να λαμβάνει ο χρήστης μηνύματα διαχείρισης σε σχέση με την παραγγελία που έχει υποβάλει ή πρόσθετα έγγραφα που πιστοποιούν την αγορά του. Με ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο. 3 στοιχείο 2 - για την εκτέλεση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και τη λήψη εμπορικών μηνυμάτων.

Έχουν ληφθεί όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τον περιορισμό του όγκου των προσωπικών δεδομένων στην παραπάνω λίστα. Αυτά τα δεδομένα είναι απολύτως επαρκή για τους σκοπούς του Διαχειριστή, για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων από το σημείο 3. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κατά την επικοινωνία με τον συνεργάτη μας, σας ζητηθούν πρόσθετα δεδομένα, παρακαλούμε να το αναφέρετε.

3. Σκοποί και προθεσμίες.

Ο ιστότοπος www.protires.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς:

Διενέργεια εμπορικής συναλλαγής. Κάθε χρήστης παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή εξ αποστάσεως. Μπορεί να λάβει τα ακόλουθα διαχειριστικά μηνύματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθόρισε:

Για επιτυχημένη παραγγελία

Για έναρξη επεξεργασίας της παραγγελίας του από έναν διαχειριστή/πωλητή

Για αποστολή της παραγγελίας του με courier ή ακύρωση της παραγγελίας

Για παραλαβή μηνύματος που θα περιλαμβάνει ένα τιμολόγιο ή κάποιο άλλο αποδεικτικό για την αγορά που έχει πραγματοποιηθεί

Αιτιολογία: υποχρέωση εκ μέρους του πωλητή, Danto Group LTD, για έκδοση πρωτογενούς λογιστικού παραστατικού.
Περίοδος αποθήκευσης: όσον αφορά τα πρωτογενή λογιστικά έγγραφα - νόμιμα καθορισμένα για 5 χρόνια.

Δραστηριότητες μάρκετινγκ. Κάθε χρήστης του protires.gr μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικών και διαφημιστικών μηνυμάτων, που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν ή ως μέρος ενός ευρύτερου target group. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δραστηριότητά του σε σχέση με προγράμματα επιβράβευσης ή/και σε σχέση με τη δραστηριότητά του κατά την επίσκεψη σελίδων από τον ιστότοπο www.protires.gr.
Αιτιολογία: ρητή συγκατάθεση του χρήστη για λήψη εμπορικών και διαφημιστικών μηνυμάτων. Η δήλωση συγκατάθεσης του χρήστη δηλώνεται με ειδικό σημάδι στις ηλεκτρονικές φόρμες όπου συλλέγονται τα προσωπικά του δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.
Περίοδος αποθήκευσης: Η συγκατάθεση θεωρείται έγκυρη για περίοδο 36 μηνών, εάν δεν πραγματοποιηθούν ενέργειες εκ μέρους του υποκειμένου που να προκύπτουν από τα δικαιώματά του που περιγράφονται στο σημείο 4

 

4. Δικαιώματα χρήστη

Κάθε χρήστης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων

Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να διαγράψει, να διορθώσει και να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται από τον Διαχειριστή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζει ο νόμος.

Να ζητήσει πληροφορίες για το πώς και υπό ποιες συνθήκες αποθηκεύονται τα δεδομένα και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία τους

Απευθείας πρόσβαση και τροποποίηση των δεδομένων σας στην ενότητα "Τα δεδομένα μου" του λογαριασμού, μέσω εργαλείων επεξεργασίας που διατίθενται κατόπιν εξουσιοδότησης μέσω e-mail και κωδικού πρόσβασης.

Να υποβάλει καταγγελία στο όργανο ελέγχου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση https://www.dpa.gr/, σε περίπτωση που κρίνει ότι τα δικαιώματά του έχουν παραβιαστεί από τον Διαχειριστή

Η σειρά άσκησης των δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω είναι:

Δήλωση συναίνεσης μέσω της ενότητας "Τα δεδομένα μου" του λογαριασμού του χρήστη.

Δήλωση βούλησης με αλληλογραφία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτά που καθορίζονται στο άρθ. 1 διευθύνσεις email.

Δήλωση με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση επικοινωνίας που καθορίζεται στο άρθρο. 1

5. Άρνηση αρχικής παροχής προσωπικών δεδομένων

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να αρνηθεί την παροχή προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο protires.gr μη συμπληρώνοντας τα πεδία που προβλέπονται για αυτό ή αρνούμενος να παράσχει τα δεδομένα κατά τη διάρκεια προφορικής επικοινωνίας με έναν υπάλληλο του protires.gr.

Συνέπειες εάν δεν παρέχονται τα απαιτούμενα δεδομένα:

Για την πραγματοποίηση εμπορικής συναλλαγής. Ο χρήστης δεν θα μπορεί να παραλάβει τα αγαθά που επιθυμεί, καθώς θα είναι αδύνατο να γίνει αποστολή των παραγγελθέντων αγαθών.

Για δραστηριότητες μάρκετινγκ. Ο χρήστης δεν θα μπορεί να λαμβάνει εμπορικές προσφορές και προτιμήσεις για δραστηριότητες μάρκετινγκ και προγράμματα επιβράβευσης.

6. Περιπτώσεις στις οποίες θα ζητηθεί συναίνεση για χρήση προσωπικών δεδομένων

Αρχικό προσωπικό μήνυμα στη διεύθυνση email του χρήστη (για υφιστάμενους εγγεγραμμένους χρήστες) σχετικά με την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στο e-mail θα τοποθετηθεί ένας προσωπικός σύνδεσμος, κάνοντας κλικ στον οποίο ο χρήστης θα συμφωνήσει για την περαιτέρω χρήση των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με δραστηριότητες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο πρόγραμμα επιβράβευσης Wallet Bonus. Η δραστηριότητα θα καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής. Η συγκατάθεση (κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο) είναι προαιρετική.

 

Εγγραφή για συμμετοχή σε δραστηριότητες μάρκετινγκ και συμμετοχή σε πρόγραμμα αφοσίωσης. Η συναίνεση είναι υποχρεωτική γιατί απαιτούνται τα δεδομένα του χρήστη σε σχέση με τη συμμετοχή του σε αυτά. Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του, η συλλογή των προσωπικών του δεδομένων θα αποτελεί παράβαση του Κανονισμού.

Τελικό βήμα κατά την υποβολή μιας παραγγελίας. Η συγκατάθεση για την παροχή προσωπικών δεδομένων σε σχέση με δραστηριότητες μάρκετινγκ δεν είναι υποχρεωτική. Τα δεδομένα του χρήστη θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για σκοπούς διενέργειας εμπορικής συναλλαγής εξ αποστάσεως (άρθρο 3 στοιχείο 1).

4. Προσωπικό μήνυμα για ανανέωση συγκατάθεσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σχετικά με το σκοπό συμμετοχής σε δραστηριότητες μάρκετινγκ (Άρθρο 3, Θέμα 2). Ο χρήστης θα λάβει ένα εξατομικευμένο μήνυμα στη διεύθυνση email του. Στο e-mail θα τοποθετηθεί ένας προσωπικός σύνδεσμος, κάνοντας κλικ στον οποίο ο χρήστης θα συμφωνήσει για την περαιτέρω χρήση των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με δραστηριότητες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο πρόγραμμα επιβράβευσης πορτοφόλι Bonus. Η δραστηριότητα θα καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής. Η συγκατάθεση (κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο) είναι προαιρετική.

 

7. Αποκάλυψη Δεδομένων

Σε σχέση με τη δραστηριότητα και τις νομικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή, τα δεδομένα χρήστη ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στις ακόλουθες οντότητες:

Ιδρύματα - όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τα κύρια λογιστικά έγγραφα (τιμολόγιο και απόδειξη από αδειοδοτημένο ταχυδρομικό φορέα) που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής

Ταχυμεταφορικές - προσωπικά δεδομένα (ονόματα, διεύθυνση, τηλέφωνο) παρέχονται στην εταιρεία ταχυμεταφορών για σκοπούς παράδοσης

Τράπεζες - σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν τα αγαθά επιστρέφονται από τον καταναλωτή, γίνεται τραπεζικό έμβασμα για επιστροφή του ποσού της αγοράς. Τα ονόματα χρηστών και τα IBAN κοινοποιούνται στο τραπεζικό ίδρυμα

Προσωπικά δεδομένα μπορούν να παρασχεθούν σε ανακριτικά όργανα (Υπουργείο Εσωτερικών, Εισαγγελία κ.λπ.) αφού προβλεφθούν νομικοί λόγοι για αυτό και σε περίπτωση που ο χρόνος αποθήκευσης που προβλέπεται στο άρθ. IV

Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα παρέχονται στοιχεία τρίτων και οντοτήτων.

8. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Κατά τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, μας αποστέλλονται. Για να τα προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τα κρυπτογραφούμε χρησιμοποιώντας τεχνολογία ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων SSL (SecureSocketsLayer), η οποία είναι αυτή τη στιγμή η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη και πιο ασφαλής μέθοδος μετάδοσης δεδομένων στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιείται κάθε φορά που μεταδίδονται ευαίσθητα δεδομένα. Ωστόσο, δεν φέρουμε ευθύνη εάν είστε στόχος απάτης τρίτων και έχετε συναντήσει έναν ψεύτικο ιστότοπο παρόμοιο με τον δικό μας. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπο www.protires.gr βρίσκοντας το πράσινο εικονίδιο λουκέτου κοντά στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης και ότι η διεύθυνση του ιστότοπου αρχίζει με https://.

Το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketLayers) χρησιμοποιείται για την προστασία των δεδομένων που στέλνουν οι χρήστες στον διακομιστή μας μέσω του Διαδικτύου. Το SSL προστατεύει τις πληροφορίες με τρεις τρόπους:

• Τα μεταδιδόμενα δεδομένα είναι πάντοτε κρυπτογραφημένα.
• Διασφαλίζει ότι τα δεδομένα της φόρμας επιστρέφονται μόνο στον διακομιστή που τα έστειλε αρχικά.
• Ελέγχει ότι τα δεδομένα είναι πλήρη και αμετάβλητα τη στιγμή που φθάνουν στον κατάλληλο παραλήπτη.

Τα δεδομένα σας δεν παρέχονται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου. 7.


Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο οι υπάλληλοι που ορίζονται από τον διευθυντή της εταιρείας και είναι εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις του κανονισμού.

 

9. Πολιτική cookies


1. Cookies που χρησιμοποιούνται από το www.protires.gr
Το ProTires.gr χρησιμοποιεί δύο τύπους cookies - cookies περιόδου λειτουργίας χρήστη (παραμένουν στη συσκευή μόνο για την τρέχουσα περίοδο περιήγησης) και μόνιμα cookies (παραμένουν στη συσκευή για καθορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να διαγραφούν από τον χρήστη).

2. Πώς χρησιμοποιούνται τα cookies με την επίσκεψη στο www.protires.gr;
Η επίσκεψη στον ιστότοπο ενδέχεται να δημιουργήσει cookies με τους ακόλουθους σκοπούς:
• Cookies για την ανάλυση των επισκεπτών του ιστότοπου.
• Cookies για εγγραφή.
• Cookies για διαφημιστική δραστηριότητα και ανάλυση πωλήσεων/παραγγελιών.
• Cookies σε διαφημιστικές πλατφόρμες και εργαλεία ανάλυσης - Google Adwords, Google Analytics, Facebook Ads.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο www.protires.gr δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα των χρηστών του Διαδικτύου. Οποιοδήποτε λογισμικό για πρόσβαση σε ιστότοπους (πρόγραμμα περιήγησης) επιτρέπει την αποθήκευση cookies από προεπιλογή. Ωστόσο, κάθε λογισμικό παρέχει επίσης τη δυνατότητα διαχείρισης του τρόπου αποθήκευσης των cookies, καθώς και εργαλεία για τη διαγραφή τους.

3. Γιατί χρησιμοποιούνται και είναι σημαντικά τα cookies στο Διαδίκτυο;
Τα cookies βοηθούν τους χρήστες και τους κατόχους ιστότοπων στην καθημερινή τους εμπειρία στο Διαδίκτυο παρέχοντας τις ακόλουθες επιλογές:
• Εμφάνιση περιεχομένου και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις του χρήστη.
• Προσφορές και διαφημιστικές προτάσεις προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του χρήστη - απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης.
• Αναγνώριση ενός χρήστη χωρίς να χρειάζεται να εισάγει τα στοιχεία σύνδεσής του κατά το άνοιγμα κάθε σελίδας ή τη δημόσια έκθεση τους κατά τη δημιουργία μιας διεύθυνσης.
• Παροχή διαφημίσεων που θα ενδιαφέρουν τον χρήστη.
• Μέτρηση των επισκέψεων με εργαλεία ανάλυσης που βοηθούν τους ιδιοκτήτες τοποθεσιών να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα και να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών στους ιστότοπους τους.

4. Επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο, οι χρήστες του www.protires.gr αποδέχεστε την τοποθέτηση cookies από το protires.gr, των συνεργατών του και των διαφημιστικών πλατφορμών που χρησιμοποιεί στις συσκευές τους. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την τοποθέτηση cookies στη συσκευή του, μπορεί να το κάνει από τις ρυθμίσεις του λογισμικού με το οποίο ανοίγει αυτόν τον ιστότοπο, οπότε δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη και ακριβή λειτουργία του ιστότοπου.

5. Ο χρήστης θεωρείται ενημερωμένος σχετικά με τη μη εξατομικευμένη παρακολούθηση της συμπεριφοράς του στον ιστότοπο και στο Διαδίκτυο κατά την επίσκεψη, την αγορά, την εγγραφή, την εναλλαγή από άλλο ιστότοπο κ.λπ. από το www.protires.gr. Για να ορίσετε cookies τρίτων (οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες διαφήμισης).

6. Σε περίπτωση συναίνεσης για τη χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3, τα δεδομένα cookie ενδέχεται να συνδέονται με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

 

10. Άλλα/Διάφορα

Η Danto Group Ltd. σέβεται το απόρρητό σας. Η εταιρεία μας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

 

Χ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

X.1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Η φόρτωση, η αποθήκευση και η εκτύπωση μεμονωμένων σελίδων ή/και ενοτήτων, φωτογραφιών και άλλων εγγράφων επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδοποιήσεις και τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή (ολική ή μερική), τροποποίηση, μετάδοση (ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο), σύνδεση ή χρήση του ιστότοπου του Παρόχου για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς τη γραπτή άδεια του Παρόχου ή/και του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

X.2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα στοιχεία και τους πόρους που βρίσκονται στον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου www.protires.gr (συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων) υπόκεινται σε προστασία βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και τα σχετικά δικαιώματα ανήκουν στον πάροχο ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί ανάλογα, μεταβιβάζονται το δικαίωμα χρήσης του Προμηθευτή και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

XI. Νομική Εγγύηση. Πληροφορίες χρήστη. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

1. Πεδίο εφαρμογής της εγγύησης.

Η εγγύηση που παρέχεται από την Danto Group Ltd. καλύπτει όλα τα ελαττώματα στις πρώτες ύλες, τα υλικά και τη συνολική κατασκευή του ελαστικού, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της σωστής και συμβατής λειτουργίας του.

2. Διάρκεια εγγύησης

24 (είκοσι τέσσερις) μήνες από την ημερομηνία αγοράς ή έως ότου συμβεί φθορά του πέλματος πριν από τη λήξη της εγγύησης.

Ένα ελαστικό που έχει φθαρεί μονομερώς, μερικώς ή πλήρως θεωρείται ακατάλληλο για χρήση και δεν υπόκειται σε εγγύηση.

3. Η εγγύηση δεν καλύπτει.

Ζημιές και βλάβες που προκαλούνται από:

ακατάλληλη τοποθέτηση/αποσυναρμολόγηση του ελαστικού.

ακατάλληλη αποθήκευση και λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

ανεπαρκές φούσκωμα ή υπερβολικό φούσκωμα.

φορτίο που δεν αντιστοιχεί στον δείκτη φορτίου που αναγράφεται στο ελαστικό.

λειτουργία με ταχύτητα που δεν αντιστοιχεί στον δείκτη ταχύτητας του ελαστικού.

συστηματικές ξαφνικές εκκινήσεις με κύλιση και/ή ξαφνικές στάσεις με κλείδωμα του ελαστικού.

δυσλειτουργία στο κάτω μέρος του οχήματος (κύρια αιτία ανομοιόμορφης φθοράς, παραμόρφωση της συνολικής δομής του ελαστικού κ.λπ.).

ανομοιομορφία του οδοστρώματος (χτυπήματα σε τρύπες, κράσπεδα κ.λπ., καθώς και φυσαλίδες στο ελαστικό που σχηματίζονται ως αποτέλεσμα αυτών).

μηχανική πρόσκρουση αιχμηρού αντικειμένου.

επίδραση οργανικού διαλύτη (βενζίνη, νάφθα, λάδι κ.λπ.) κατά τις επισκευές.

έχει διαπιστωθεί προσπάθεια άρσης του ελαττώματος από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

αιτίες των ζημιών είναι οι φυσικές καταστροφές.

Εάν οι ζημιές που προκύπτουν είναι αποτέλεσμα λανθασμένης χρήσης και όταν το ελαστικό χρησιμοποιείται με τρόπο που είναι ανεπαρκής για το σκοπό του, θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη ότι αυτή η χρήση αυξάνει τον κίνδυνο για την ασφάλεια και την ασφάλεια των μέσων μεταφοράς, αντίστοιχα άτομα, πράγματα/υλικά και οχήματα , που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

 

4. Αξιώσεις και αποζημίωση

Για να υποβάλετε αίτημα για αξίωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ.  ή/και email στο info@protires.gr
Κατά την υποβολή του ελαστικού για αξίωση/αποζημίωση, ο αγοραστής υποχρεούται να προσκομίσει έγγραφα που εκδόθηκαν από την Danto Group LTD που θα πιστοποιούν την αγορά του ελαστικού καθώς και την κάρτα εγγύησης.
Η προθεσμία γνωμοδότησης επί της καταγγελίας είναι 30 ημέρες για φυσικά πρόσωπα και 90 ημέρες για νομικά πρόσωπα.

Όλα τα παράπονα και αξιώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς και μπορεί να γίνει αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας ταχυδρομικώς ή μέσω email. Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις στην ενότητα "Επικοινωνία" και μπορείτε να κάνετε λήψη της φόρμας από την ενότητα "Αξιώσεις".
Σε περίπτωση αμφισβήτησης της γνώμης ειδικών πωλητών/εμπειρογνωμόνων , η γνώμη του εμπειρογνώμονα για την ποιότητα και τις τεχνολογικές διαδικασίες του κατασκευαστή θα θεωρείται ως τελευταία και αδιαμφισβήτητη/μη αμφισβητήσιμη.

5. Πρόσθετες διατάξεις σύμφωνα με τον Νόμο για την προστασία των καταναλωτών

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υποβάλει αξίωση, ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση που παρέχεται, σύμφωνα πάντα με τον Νόμο για την προστασία των καταναλωτών, οπότε ο πωλητής είναι υπεύθυνος για τη μη συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης σύμφωνα με την εγγύηση του άρθρου 112 -115 του Νόμου για την προστασία των καταναλωτών.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία, ζητώντας από τον πωλητή να προσκομίσει αγαθά σε συμμόρφωση με τη σύμβαση πώλησης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει μεταξύ της επισκευής του προϊόντος ή της αντικατάστασής του με ένα νέο, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή η επιλεγείσα μέθοδος αποζημίωσης είναι δυσανάλογη σε σχέση με την άλλη.
Σύμφωνα με το νόμο, ένας τρόπος αποζημίωσης του καταναλωτή είναι δυσανάλογος εάν η χρήση του επιβάλλει στον πωλητή έξοδα τα οποία, σε σύγκριση με τον άλλο τρόπο επανόρθωσης, είναι παράλογα, λαμβάνοντας υπόψη:

Η αξία του καταναλωτικού αγαθού εάν δεν υπήρχε έλλειψη ασυμφωνίας.

Η σημασία της ασυμφωνίας.

Η δυνατότητα να προσφέρει στον χρήστη άλλον τρόπο αποζημίωσης που δεν συνδέεται με σημαντική ταλαιπωρία για αυτόν.

Όταν τα καταναλωτικά αγαθά δεν συμμορφώνονται με τη σύμβαση πώλησης, ο πωλητής θα τα φέρει σε συμμόρφωση με τη σύμβαση πώλησης.
Η συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης θα πραγματοποιείται εντός ενός μηνός, αρχής γενομένης από την υποβολή καταγγελίας από τον καταναλωτή.
Μετά την παρέλευση αυτού του ενός μηνός, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αποζημιωθεί ή να ζητήσει μείωση της τιμής των καταναλωτικών αγαθών σύμφωνα με το άρθρο. 114 ΑΚ.

Η συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης είναι δωρεάν για τον καταναλωτή. Δεν οφείλει το κόστος αποστολής του καταναλωτικού προϊόντος ή τα υλικά και την εργασία που απαιτούνται για την επισκευή του και δεν θα πρέπει να υποστεί σημαντική ταλαιπωρία.
Ο χρήστης μπορεί επίσης να ζητήσει αποζημίωση για ζημίες που υπέστη ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης της γνώμης ειδικών πωλητών/εμπειρογνωμόνων , η γνώμη του εμπειρογνώμονα για την ποιότητα και τις τεχνολογικές διαδικασίες του κατασκευαστή θα θεωρείται ως τελευταία και αδιαμφισβήτητη/μη αμφισβητήσιμη.

 

Ακύρωση της σύμβασης και επιστροφή του ποσού που κατέβαλε.

Μείωση τιμής:

Ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε ή μείωση της τιμής των αγαθών όταν ο πωλητής συμφωνεί να αντικαταστήσει τα καταναλωτικά αγαθά με νέο ή να επισκευάσει τα αγαθά εντός ενός μηνός από την αξίωση του καταναλωτή.
Σύμφωνα με το άρθ. 114 παράγρ. 3 του Αστικού Κώδικα, ο έμπορος υποχρεούται να ικανοποιήσει αίτημα ακύρωσης της σύμβασης και να επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής, όταν ικανοποιήσει τις αξιώσεις του καταναλωτή πραγματοποιώντας επισκευές του ίδιου προϊόντος, εντός του περίοδος εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο. 115, υπάρχει μεταγενέστερη εμφάνιση μη συμμόρφωσης των εμπορευμάτων με τη σύμβαση πώλησης.
Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ισχυριστεί την ακύρωση της σύμβασης εάν η μη συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση είναι ασήμαντη.
Ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας του εντός δύο ετών από την παράδοση των καταναλωτικών αγαθών, η οποία παύει να ισχύει κατά τη διάρκεια του χρόνου που απαιτείται για την επισκευή ή την αντικατάσταση των καταναλωτικών αγαθών ή για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή για την επίλυση της διαφοράς.
Η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας του χρήστη δεν δεσμεύεται από καμία άλλη προθεσμία υποβολής αξίωσης εκτός από την περίοδο υποβολής καταγγελίας.
Για νομικούς κανόνες που δεν αναφέρονται παραπάνω, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου για την προστασία των καταναλωτών.

Αρχή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών κατά την έννοια του άρθ. 181n, παράγρ. 4 του Νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι οι επιτροπές συνδιαλλαγής της Επιτροπής Προστασίας των Καταναλωτών. Σε περίπτωση διαφωνίας που σχετίζεται με μια ηλεκτρονική πώληση, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για την Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Ό,τι αναφέρεται στην ενότητα αυτή ισχύει για πρόσωπα που κατέχουν την ιδιότητα του χρήστη κατά την έννοια της §13, παράγραφος 1, στοιχείο 1 των Πρόσθετων Διατάξεων του Νόμου για την προστασία των καταναλωτών.

XII. Ακύρωση της συναφθείσας σύμβασης και επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος

Σύμφωνα με το άρθ. 50 του Αστικού Κώδικα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως χωρίς αιτιολογία, χωρίς να καταβάλει αποζημίωση ή πρόστιμο και χωρίς να πληρώσει κανένα κόστος, με εξαίρεση τα έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο. 54, παράγρ. 3 και άρθ. 55, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία: αποδοχής των αγαθών από τον καταναλωτή ή από τρίτο μέρος εκτός από τον μεταφορέα που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή ή όταν ο καταναλωτής έχει παραγγείλει πολλά αγαθά με μία παραγγελία που παραδίδονται χωριστά, από την ημερομηνία, κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή, αποδέχεται τα τελικά αγαθά.

Το δικαίωμα άρνησης μπορεί να ασκηθεί μόνο εάν πληρούνται απαραιτήτως οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Η αρχική συσκευασία των εμπορευμάτων δεν έχει ανοιχτεί, συμπεριλαμβανομένης ότι δεν έχει παραβιαστεί η ακεραιότητα των ετικετών που τοποθετούνται στη συσκευασία. Ο χρήστης έχει παράσχει στο www.protires.gr τα παραστατικά αγοράς για τα εμπορεύματα, συγκεκριμένα: αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου ή αντίγραφα της αρχικής απόδειξης συνοδευόμενα από την αντίστοιχη απόδειξη εμπορευμάτων.

Τυπικές οδηγίες εξαίρεσης:

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως.

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσετε εντός 14 ημερών.

Η περίοδος υπαναχώρησης είναι 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και υποδεικνύεται από εσάς, παραλάβατε τα αγαθά ή σε περίπτωση σύμβασης βάσει της οποίας ο καταναλωτής παραγγέλνει πολλά αγαθά σε μία παραγγελία, τα οποία παραδίδονται χωριστά: η ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και υποδεικνύεται από εσάς, λάβατε στην κατοχή σας τα τελευταία εμπορεύματα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (το όνομα σας, τη γεωγραφική σας διεύθυνση και, εάν έχετε, τον αριθμό τηλεφώνου, το φαξ και τη διεύθυνση e-mail) και την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με μια κατηγορηματική δήλωση ( για παράδειγμα, μια επιστολή που αποστέλλεται μέσω, φαξ ή e-mail). Μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη συνημμένη τυπική φόρμα εξαίρεσης ή άλλη σαφή αίτηση εξαίρεσης στον ιστότοπο μας (www.protires.gr).

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα του δικαιώματος άρνησης εδώ.

Μόλις λάβουμε την εξαίρεσης σας σας, θα σας στείλουμε αμέσως ένα ενημερωτικό μήνυμα (π.χ. e-mail) ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει τη λήψη της απαλλαγής σας.

Για τη συμμόρφωση με την περίοδο υπαναχώρησης αρκεί να στείλετε το μήνυμά σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

Ενέργεια άρνησης. Εάν ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με την μέθοδο παράδοσης που έχετε επιλέξει εκτός από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρουμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα κάνουμε την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή και σε κάθε περίπτωση αυτή η επιστροφή χρημάτων δεν θα σχετίζεται με κανένα κόστος για εσάς. Έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε τις επιστροφές χρημάτων μέχρι να λάβουμε τα αγαθά πίσω ή μέχρι να μας παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Αναμένουμε από εσάς να μας στείλετε ή να επιστρέψετε τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Πρέπει να επιβαρυνθείτε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

XIII. ΑΛΛΑ/ΔΙΑΦΟΡΑ

Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

ProTires